Vedtægter

1. Navn, hjemsted og formål.
1.1 Foreningens navn er Foreningen Padborg Transportcenter.
1.2 Foreningens hjemsted er Padborg.
1.3 Foreningens formål er at varetage og fremme medlemmernes økonomiske og kollegiale interesser, at repræsentere medlemmerne i relevante sammenhænge i forhold til offentlige myndigheder, at være mødeforum for medlemmerne, og i øvrigt virke for at sikre medlemmerne de bedst mulige betingelser for udøvelsen af deres erhverv i lokalområdet, samt at markedsføre Padborg Transportcenter til fremme for områdets udvikling.
1.4 Foreningen skal yderligere bistå de enkelte medlemmer med løsning af problemer af lokal karakter. Det er ethvert medlems pligt at arbejde for at skabe det bedst mulige kollegiale sammenhold.

2. Medlemskab
2.1 Som medlemmer af Foreningen Padborg Transportcenter kan optages registrerede virksomheder, som aktivt driver
– Virksomhed med transport- og/eller logistikydelser.
– Servicevirksomhed i bred forstand i forhold til transportbranchen.

3. Medlemskabets omfang og pligter
3.1 Medlemmer er underkastet disse vedtægter. Gentagne eller grove tilsidesættelser af vedtægterne kan medføre eksklusion.

4. Kontingent
4.1 Medlemmer betaler ved optagelse i foreningen Padborg Transportcenter et årligt kontingent.
4.2 Størrelsen af det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
4.3 Kontingentet opkræves årligt.
4.4 Kontingentrestance kan pålægges en strafrente på indtil 1,5 % for hver påbegyndt måned, efter betalingsfristen er overskredet, og indtil betaling sker. Alle omkostninger, herunder inkassoomkostninger, påhviler restanterne.
4.5 Bestyrelsen kan til konkrete formål forelægge generalforsamlingen forslag om særlige kontingentbeløb.

5. Udmeldelse
5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske ved skriftlig meddelelse til foreningens kontor med mindst 3 måneders varsel til et kalenderårs udgang.
5.2 Bestyrelsen kan i særlige tilfælde acceptere et kortere varsel.
5.3 Afhændes eller ophører en medlemsvirksomhed, kan udmeldelse effektueres med virkning fra udgangen af det kvartal, i hvilket salget eller ophøret finder sted, forudsat Foreningen Padborg Transportcenter har modtaget forudgående skriftlig underretning herom. Allerede indbetalt kontingent refunderes ikke.

6. Medlemsskabets ophævelse
6.1 Medlemskabet kan ophæves ved Foreningen Padborg Transportcenters foranstaltning uden iagttagelse af udmeldelsesfristen i § 5, når betingelserne for at være medlem af Foreningen Padborg Transportcenter ikke længere er til stede.
6.2 Et medlem, der anmelder rekonstruktion, eller hvis bo tages under konkurs- eller dødsbobehandling som gældsfragåelsesbo, mister retten til medlemskab og anses for udtrådt af Foreningen Padborg Transportcenter fra udgangen af det år, hvor dekretet er afsagt, eller rekonstruktionen er påbegyndt, med mindre boet/virksomheden i rekonstruktion inden udtrædelsesdagen skriftligt erklærer at ville indtræde i medlemsforholdet. I tilfælde af kontingentrestance suspenderes medlemsretten, indtil betaling sker.
6.3 Såfremt et medlem er i restance med kontingent for mindst 6 måneder, kan virksomheden – efter forudgående skriftligt varsel – slettes som medlem.
6.4 Slettelse som følge af restance frigør ikke medlemmet for forpligtelsen til at betale kontingent indtil udløbet af den lovlige udmeldelsesfrist, jfr. § 5.1.

7. Hæftelse
7.1 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
7.2 Udmeldte, slettede eller suspenderede medlemmer har ingen andel i foreningens formue og kan ikke rejse krav på udbetaling af nogen del af foreningens formue eller midler.

8. Æresmedlemmer
8.1 Personer, som foreningen af særlige grunde ønsker at hædre, kan efter bestyrelsens indstilling og generalforsamlingens beslutning udnævnes til æresmedlemmer. Æresmedlemmer er ikke valgbare, har ikke stemmeret og er kontingentfri.

9. Passive medlemmer
9.1 Medlemmer, som på grund af alder, sygdom eller anden af bestyrelsen accepteret grund er ophørt med at drive erhverv, kan efter bestyrelsens afgørelse optages som passive medlemmer.
9.2 Passive medlemmer er ikke valgbare, kan ikke stemme og betaler et begrænset kontingent.

10. Den ordinære generalforsamling – afholdelse og indvarsling
10.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
10.2 Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april og tidligst den 15. februar. Tidspunktet for generalforsamlingen samt information om frist for indsendelse af kandidatforslag til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal oplyses senest 6 uger før ved en foreningsmeddelelse til medlemmerne.
10.3 Indvarsling til ordinær generalforsamling sker senest 3 uger forinden gennem skriftlig indkaldelse, der tilstilles hvert enkelt medlem, hvis adresse fremgår af medlemslisten. E-mail betragtes som skriftlig meddelelse.
10.4 Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dagsorden.

11. Valg af dirigent
11.1 Bestyrelsen har ret til at indkalde en jurist til som dirigent at lede generalforsamlingen. I modsat fald vælges dirigenten af generalforsamlingen.
11.2 Under forhandlingerne har dirigenten, der er uafsættelig, den øverste myndighed.

12. Dagsorden for den ordinære generalforsamling
12.1 På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens forhold og virksomhed i den forløbne periode.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Eventuelt

12.2 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling og sat på dagsordenen, må indsendes skriftligt med en kort motivering til formanden eller foreningens kontor senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.
12.3 Kandidatforslag til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter må indsendes til formanden eller foreningens kontor senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. For det tilfælde at der ikke er fremkommet skriftlige kandidatforslag til personvalgene, eller at foreslåede kandidater trækker deres kandidatur, kan der ske opstilling af kandidater direkte på generalforsamlingen.

13. Ekstraordinær generalforsamling
13.1
Når særlige omstændigheder måtte kræve det, kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
13.2 Bestyrelsen er desuden pligtig til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter, at den fra mindst 1/3 af medlemmerne har modtaget anmodning herom.
13.3 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med det varsel, som forholdene tillader, dog mindst 8 dage forinden dens afholdelse, gennem skriftlig indkaldelse, der tilstilles
hvert enkelt medlem, hvis adresse fremgår af foreningens medlemsliste. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dagsorden. E-mail betragtes som skriftlig meddelelse.
13.4 Reglerne i § 11 om valg af dirigent m.v. samt afstemningsreglerne i § 14 finder også anvendelse ved ekstraordinære generalforsamlinger.

14. Afstemningsregler – fuldmagt
14.1
For såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger gælder følgende afstemningsregler:
14.2 Kun medlemmer, der har betalt forfaldne kontingenter, har stemmeret på generalforsamlingen.
14.3 Valg og afstemninger foregår ved håndsoprækning. Formanden eller 5 mødte medlemmer kan dog, før eller under afstemningen, forlange skriftlig afstemning.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal dog altid foregå skriftligt, såfremt der er foreslået mere end 1 person til de enkelte poster.
14.4 Et medlem kan forsynet med skriftlig fuldmagt møde og stemme for andre medlemmer. Intet medlem kan dog råde over mere end 3 sådanne fuldmagter.
14.5 I tilfælde af stemmelighed ved valg foretages der omvalg mellem de kandidater, der står lige. Fører dette ikke til en afgørelse, foretages lodtrækning.
14.6 Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte medlemmer.

15. Generalforsamlingsprotokol
15.1
Såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlingers forhandlinger tilføres foreningens protokol, der underskrives af dirigenten.

16. Medlemmernes tavshedspligt
16.1
Det er ethvert medlems pligt over for uvedkommende at fortie, hvad der ved møder foranstaltet af foreningen er forhandlet om og vedtaget, såfremt dette åbenbart kan skade foreningen eller dens medlemmer.

17. Regnskab og revision
17.1 Foreningen Padborg Transportcenters regnskabsår er kalenderåret.
17.2 Revision af Foreningen Padborg Transportcenters regnskab foretages af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor.

18. Bestyrelsen
18.1 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand og en næstformand samt 5 medlemmer, der vælges på følgende måde:

a. 4 medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling af og blandt medlemmer af foreningen, i lige år.
b. 3 medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling af og blandt medlemmer af foreningen, i ulige år.
c. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Næstformanden fungerer som formand i tilfælde af formandens forfald.
d. Såfremt formandsposten bliver ledig i en valgperiode, indtræder næstformanden som formand i resten af dennes valgperiode. Bestyrelsen vælger herefter af sin midte en ny næstformand.
e. Alle valg under punkt a – b gælder for 2 år.

18.2 Samtidig med valg af bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen to suppleanter.
Suppleanten indkaldes, når et valgt bestyrelsesmedlem i mindst 3 måneder er forhindret i at bestride sin bestyrelsespost.
18.3 Valgbare til posterne som bestyrelsesmedlem og suppleant er indehavere af eller ledende medarbejdere i en medlemsvirksomhed.

19. Bestyrelsens pligter, rettigheder og tegningsret m.v.
19.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen og fører tilsyn med dens virksomhed og påser, at den ledes på forsvarlig måde i overensstemmelse med den almindelige lovgivning, nærværende vedtægter og generalforsamlingens lovlige beslutninger.
19.2 Bestyrelsen kan for foreningens regning tegne en bestyrelsesansvarsforsikring.
19.3 Bestyrelsen antager en direktør for Padborg Transportcenter ApS. som forestår den daglige ledelse af foreningen samt er ansvarlig for selskabets drift. Direktøren deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.
19.4 Foreningen tegnes af formanden og direktøren i fælleskab eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening – dog ved køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
19.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden er til stede. Beslutninger på bestyrelsesmøder træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.
19.6 I behandling af sager, som specielt vedrører et bestyrelsesmedlems forretning eller en virksomhed, i hvilken et bestyrelsesmedlem har en forretningsmæssig interesse, delta-
ger det pågældende medlem ikke.
19.7 Der udfærdiges referat over det på hvert bestyrelsesmøde passerede. Referatet tilsendes snarest efter hvert mødes afholdelse bestyrelsens medlemmer.
19.8 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
19.9 Eventuelt honorar til bestyrelsen skal godkendes af generalforsamlingen og anføres som en note til regnskabet.

20. Kommercielle ydelser
20.1 Foreningen kan, hvor bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, tilbyde kommercielle ydelser til såvel medlemmer som ikke-medlemmer.

21. Eksklusion
21.1
En medlemsvirksomhed, som har gjort sig skyldig i grove eller gentagne overtrædelser af Foreningen Padborg Transportcenters vedtægter, kan ved bestyrelsens beslutning ekskluderes af Foreningen Padborg Transportcenter.
21.2 Eksklusion meddeles den ekskluderede skriftligt med oplysning om, at eksklusionen, inden 14 dage fra meddelelsens modtagelse, med opsættende virkning kan indbringes for domstolene.

22. Vedtægtsændringer
22.1 Ændringer i nærværende vedtægter kan kun finde sted ved en generalforsamlingsbeslutning og kræver kvalificeret majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.
22.2 Det skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen, hvilke ændringer der ønskes gennemført.
22.3 For så vidt angår ændringsforslag, der ønskes vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, skal sådanne ændringsforslag forud være anbefalet af bestyrelsen eller af 25 % af medlemmerne, ligesom indkaldelsen med ændringsforslagene skal være tilsendt medlemmerne senest 8 dage forud for den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse.

23. Opløsning af foreningen
23.1 Foreningens opløsning kan kun finde sted efter at være vedtaget på 2 på hinanden følgende lovligt indvarslede generalforsamlinger. Det skal udtrykkeligt fremgå af indkaldelsen, at foreningens opløsning står på dagsordenen, ligesom indkaldelsen til den sidste generalforsamling skal finde sted med mindst 14 dages varsel.
23.2 Vedtagelse af opløsningen på denne sidste generalforsamling skal ske med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
23.3 På den sidste generalforsamling, hvor foreningens opløsning måtte blive vedtaget, skal der samtidig tages beslutning om, på hvilken måde dens forpligtelser skal afvikles, og
hvorledes foreningens eventuelle formue skal anvendes.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 14. marts 2016.
Revideret på den ordinære generalforsamling den 12. august 2020.

 

Download som PDF fil her!

 

MEDLEMS VIRKSOMHEDER

SE VIRKSOMHEDER

PADBORG TRANSPORTCENTER

SE VIRKSOMHEDER

INTERAKTIVT KORT

SE VIRKSOMHEDER